Formación

 

 

A Cooperativa organiza cursos para as tripulacións das súas empresas asociadas co obxectivo de manter actualizadas as titulacións precisas para o embarque, así como para fomentar o relevo xeracional no sector pesqueiro.

Contáctanos

Estes cursos realízanse tanto no seo dos Plans de Produción e Comercialización Anuais da OPP83, como a través da colaboración directa coa Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira que envía información sobre cursos de interese para as frotas asociadas, e tamén a través de axudas específicas á formación.

  Desexa achegar algún arquivo? (Formatos doc, jpg , tif o pdf)

  SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS con CIF: F15025877 infórmalle, conforme dispón o artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante L.Ou.P.D.), que os datos persoais facilitados e recolleitos nesta solicitude de emprego ou currículo vitae, serán tratados e incluídos automatizadamente nos ficheiros de datos persoais, debidamente inscritos no R.G.A.E.P.D., baixo responsabilidade de SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS, onde se recollen e almacenan os datos persoais coa finalidade exclusiva de formar parte nos procesos de selección de persoal, bolsa de traballo e contratación que leven a cabo. O interesado outorga o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais coa finalidade anteriormente mencionada. No suposto de producirse algunha modificación dos seus datos persoais, solicitámoslle, comuníquenolo por escrito coa única finalidade de manter actualizada a súa solicitude de emprego ou currículo vitae.

  O titular dos datos persoais consente expresa e inequivocamente a que os seus datos persoais utilícense tamén para:
  Ser cedidos por SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS a empresas interesadas en determinados perfís de traballo. En caso contrario, marcar esta casa SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS garante o bo uso da información, e en especial, a plena confidencialidade dos
  datos de carácter persoal contidos nos nosos ficheiros, así como o pleno cumprimento das obrigacións en materia de protección de datos de carácter persoal.

  #De acordo con o establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS, comprométese a respectar a súa confidencialidade no tratamento dos seus datos persoais, e infórmalle, que ten dereito a exercitar o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais mediante solicitude escrita, achegando fotocopia do D.N.I., dirixida a SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS con domicilio en LG. PORTO PESQUEIRO, 68 , 15960 RIBEIRA (A Coruña).