POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, pois podían sufrir modificacións. SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS (en diante tamén o PRESTADOR ou o RESPONSABLE), resérvase o dereito, en todo momento e sen aviso previo/previo aviso, a modificar contido e información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e Particulares sen que exista a obrigación de pre-avisar ou poñelo en coñecemento dos usuarios, sendo suficientes a publicación no sitio web.

En cumprimento do RGPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016), da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa legal vixente na materia, poñemos no seu coñecemento que os datos persoais pasarán a formar parte das nosas Actividades de tratamento.

DATOS DO RESPONSABLE

SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS F15025877 Lg. Porto Pesqueiro, 68 -15960 Ribeira (A Coruña).

FINALIDADE DA RECOLLIDA DE DATOS

O presente Sitio web ten por obxecto dar a coñecer a todos os Usuarios a información e a venda dos seus produtos e/o servizos ofrecidos polo RESPONSABLE, a través dun escaparate mostrado no contido das súas páxinas. Os tratamentos que realicemos, como consecuencia da recollida dos seus datos a través dos formularios do sitio web, ou que nos facilite por outros medios, terán as seguintes finalidades:

Xestionar a súa solicitude, así como a realización de xestións administrativas.
Responder as solicitudes de información, dúbidas, queixas ou suxerencias requiridas polo Usuario.
Para o envío de información comercial a través do boletín de noticias, internet, sms, fax ou calquera outro medio. O usuario debe dar o seu consentimento para estes envíos marcando a casa situada para o efecto ao pé dos formularios preparados para o envío dos seus datos.
O asinante garante a veracidade dos datos achegados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos.

O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do RESPONSABLE.

Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente.

PRINCIPIOS APLICADOS Aos DATOS FACILITADOS POLO USUARIO

Principio de licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.
Limitación da finalidade: recollidos con fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible con #o devanditos #fin.
Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os necesitemos. Os mínimos posibles.
Principio de exactitude: os datos serán exactos e, se fose necesario, actualizados.
Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade.
Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade e confidencialidade adecuada aos mesmos. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros
Responsabilidade proactiva: O RESPONSABLE será responsable do cumprimento dos principios sinalados e adoptaremos as medidas técnicas e organizativas que nos permitan estar en condicións de demostrar o cumprimento.
LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

O RESPONSABLE está lexitimado ao tratamento de datos persoais para os fins indicados, en base a:

O interesado ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente.

CONFIDENCIALIDADE E DESTINATARIOS

O RESPONSABLE garante que implementou técnicas e organizativas apropiadas para garantir a seguridade que establecen as leis na materia e evitar a alteración, perda, roubo dos datos de carácter persoal e todo tratamento ou acceso non autorizado e para protexer os dereitos e liberdades dos usuarios; a respectar a súa confidencialidade e a realizar os tratamentos de datos #de acordo con as finalidades que lles corresponden. Igualmente comprométese ao cumprimento do deber de secreto. Así mesmo, garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente. Con todo, o anterior, (tendo en conta en todo momento as vulnerabilidades da actual tecnoloxía, así como riscos de probabilidade e gravidade variables asociadas a cada un dos tratamentos), as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poderían existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

Comunicaranse os datos a:

As Administracións Públicas e a Administración de Xustiza”.
Encargados de tratamento cos cales o RESPONSABLE ten asinado os correspondentes contratos aos que obriga a lei.
Non se cederán a terceiros, excepto por obrigación legal. No caso de xurdir a necesidade de ter que realizar algunha cesión a terceiros, produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade RESPONSABLE do tratamento de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/o as entidades a quen llos comunicou, están obrigadas a observar o secreto profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, substracciones e/o a perda dos datos, con obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do RESPONSABLE, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do presente Sitio web.

TRANFERENCIAS INTERNACIONAIS

Non se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento.

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS Os datos persoais conservaranse para atender a solicitude do usuario e para o envío de comunicacións solicitadas ou consentidas (mentres non se opoña ao tratamento ou revogue o consentimento). A retirada do consentimento non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade. De darse a circunstancia do inicio dunha relación contractual, unha vez cumprida esta, os seus datos de carácter persoal gardaranse,

debidamente boqueados, segundo o que estableza a normativa sectorial vixente.

FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

Os USUARIOS QUE NON ESTEAN #DE ACORDO CON ESTA POLÍTICA NON DEBEN INTRODUCIR NINGÚN DATO A través deste SITIO WEB.

A utilización de certos servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberán ser veraces. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao RESPONSABLE.

Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios, indicando así que datos son necesarios. polo que, no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, o RESPONSABLE poderá denegar o correspondente servizo. Mediante a indicación e introdución dos datos, e marcando a casa incluída para ese efecto, o usuario outorga o consentimento inequívoco ao RESPONSABLE para que proceda ao tratamento dos datos facilitados en prol das finalidades mencionadas.

Marcar as casas de consentimento antes do envío dos formularios. Desta forma obtemos o consentimento e temos proba do mesmo:

 * Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade

 Marque esta casa se desexa recibir información comercial

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PREVENCIÓN E ERRADICACIÓN DO ACOSO DIXITAL

Temos un compromiso coa protección de datos e coa igualdade de xénero e por iso comprometémonos a garantir o respecto no tratamento de datos persoais e aos principios recolleitos na normativa en materia de protección de datos, especificamente no artigo 5 do Regulamento Xeral de Protección de Datos. Adquirimos así o compromiso de previr, sensibilizar e actuar nos supostos que teñamos coñecemento de ciberacoso, xa sexa este laboral ou sexual. A través desta declaración de compromiso, tomamos conciencia dos riscos que entrañan Internet e as TIC no relativo a este tipo de condutas e impulsamos unha cultura de respecto á intimidade das persoas e de concienciación no emprego de datos persoais. Manifestamos o noso profundo rexeitamento ao acoso laboral e ao acoso sexual ou por razón de sexo e manifestamos o noso compromiso coa prevención e erradicación destas condutas. Opoñémonos frontalmente ao emprego de datos persoais que supoñan tratamentos de datos ilícitos, que puidesen socavar o dereito á intimidade e privacidade dos empregados. Mostrámonos firmemente comprometidos coa protección de datos persoais, necesaria para salvagárdaa ao dereito fundamental á honra e á intimidade persoal e familiar das persoas. En consecuencia, respectamos os principios do artigo 5 do Regulamento Xeral de Protección de Datos e minimizaremos os tratamentos de datos persoais dos nosos traballadores que poidan supoñer un incremento do risco de condutas constitutivas de acoso. En calquera caso, teremos en conta o posible impacto en termos de xénero dos tratamentos que leve a cabo».

DATOS DO USUARIO OBXECTO DE TRATAMENTO

A través dos formularios deste sitio web solicítanse os seguintes datos que serán obxecto de tratamento: Nome, apelidos, dni, nacionalidade, dirección postal, dirección de correo electrónico, nº de teléfono e datos facilitados polos propios interesados.

No caso de que o Titular facilite, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida neste documento.

Informámoslles que as imaxes e fotografías de persoas, (incluíndo as dos menores) que o propio RESPONSABLE puidese publicar no sitio web son propiedade do RESPONSABLE, e que, para a obtención destas, solicitouse o consentimento previo do interesado (e/o dos pais, titores ou representantes legais). Advírtese que non deben ser utilizadas polos usuarios sen autorización previa.

COMUNICACIÓNS E APLICACIÓNS DE MENSAJERIA:

O RESPONSABLE NON realiza prácticas de SPAM, por tanto, #de acordo con a LSSICE, non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. Se atender a súa solicitude implicase a necesidade de poñernos en contacto con Vostede, e para axilizar esa comunicación utilizásense aplicacións de mensaxería rápida, WhatsApp, Skype ou similares, informámoslle de que o uso deste tipo de aplicacións podería non ser segura para o intercambio de datos persoais Tamén de que os datos incorporados a estas aplicacións almacénanse en servidores que non sempre se atopan dentro do espazo da UE. Por tanto, deberá darnos o seu consentimento no momento de solicitarnos que nos comuniquemos con vostede a través de devanditos medios. sen menoscabo do seu dereito para retirar o consentimento para tratar os datos en calquera momento o que implicará a rescisión das comunicacións e non afectará á licitud dos tratamentos efectuados previamente.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao RESPONSABLE, exonerándolle de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

COOKIES, CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN E AVISO LEGAL

Pode ver a información sobre cookies a través da ligazón específica habilitada no sitio web.
Pode ver as condicións de uso do portal a través da ligazón específica habilitada no sitio web.
PARTICIPACIÓN EN FOROS E PUBLICACIÓN DO seu TESTEMUÑO

No caso de que o usuario queira participar, ou publicar a súa opinión, nos foros da web, redes sociais, blogue, etc. informámoslle que os datos achegados serán tratados para atender as suxerencias propostas, experiencias ou opinións respecto dos produtos e/o servizos e para regular a participación no mesmo. Calquera rexistro ou transmisión de datos persoais que o usuario facilite supón o coñecemento e aceptación inequívoca do [Aviso Legal] e a Política de Privacidade expostos no sitio web. Os datos conservaranse mentres haxa un interese mutuo para manter o fin do tratamento. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos. As publicacións mostraranse publicamente aos usuarios do sitio en liña.

DEREITOS DOS INTERESADOS

Informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS, enviando un correo electrónico a mariajcasais@deribeira.com, indicando como Asunto: “protección de datos”, e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera medio análogo en dereito. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control www.aepd.es se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O RESPONSABLE resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para todos os efectos, as relacións entre o RESPONSABLE e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais correspondentes á xurisdición de RIBEIRA (A Coruña).