AVISO LEGAL

OBXECTO

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasi贸ns en que se propo帽a utilizar o Sitio web, pois pod铆an sufrir modificaci贸ns. SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS (en diante tam茅n o PRESTADOR ou o RESPONSABLE) res茅rvase o dereito, en todo momento e sen aviso previo/previo aviso, a modificar contido e informaci贸n do sitio web, as铆 como as presentes Condici贸ns Xerais e Particulares sen que exista a obrigaci贸n de pre-avisar ou po帽elo en co帽ecemento dos usuarios, sendo suficientes a publicaci贸n no sitio web.

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Informaci贸n e do Comercio Electr贸nico (LSSICE), inform谩moslles que este sitio web, 茅 propiedade do PRESTADOR, que, como responsable dos mesmos, pon ao dispor dos usuarios o presente documento coas condici贸ns de uso.

www.cooperativasantaeugeniaribeiraopp83.com

DATOS DO RESPONSABLE

SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS
CIF: F15025877
LG. PORTO PESQUEIRO, 68 , 15960 RIBEIRA (A Coru帽a)
email:mariajcasais@deribeira.com
tel茅fono: 981870450
O RESPONSABLE est谩 inscrito no Rexistro de Cooperativas de Galicia en Santiago de Compostela (A Coru帽a), no libro de Inscrici贸n de Sociedades Cooperativas, tomo V, Folla 263-SCT, Asento 1.
CONDICI脫NS DE ACCESO E USO DA WEB

A navegaci贸n polo sitio web do PRESTADOR ten car谩cter gratu铆to para todos os Usuarios. Con todo, alg煤ns dos servizos fornecidos polo prestador, e anunciados a trav茅s da Web, est谩n suxeitas ao pago dun prezo determinado 谩s condici贸ns xerais de contrataci贸n.

Rexistro de Usuario. Determinados servizos son exclusivos para os usuarios rexistrados; o seu acceso at贸pase restrinxido e poder谩n estar sometidos a condici贸ns particulares que, no seu caso, substit煤an e/o modifiquen o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder ao servizo, o usuariodeber谩 rexistrarse co seu identificador e contrasinal. O uso do contrasinal 茅 persoal e intransferible. A persoa autorizada polo PRESTADOR comprom茅tese a facer un uso dilixente e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da s煤a divulgaci贸n a terceiros. Este rexistro efectuarase na forma expresamente indicada na propia secci贸n do servizo.

Veracidade da informaci贸n. Toda a informaci贸n que facilita o Usuario ten que ser veraz. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a trav茅s dos formularios para a subscrici贸n dos Servizos. Ser谩 responsabilidade do usuario manter toda a informaci贸n facilitada ao PRESTADOR permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, 谩 s煤a situaci贸n real. En todo caso, o usuario ser谩 o 煤nico responsable das manifestaci贸ns falsas ou inexactas que realice e dos prexu铆zos que cause ao PRESTADOR ou a terceiros. O PRESTADOR cancelar谩, borrar谩 e/o bloquear谩 os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a s煤a finalidade, de conformidade co previsto na lexislaci贸n en materia de protecci贸n de datos. O PRESTADOR res茅rvase o dereito para dar de baixa a todo aquel usuario do sitio web que falsease informaci贸n ou realizado un uso indebido do mesmo e incumprindo coas indicaci贸ns sinaladas nas cl谩usulas xerais.

Menores de idade. Se es menor de 14 anos non poder谩s solicitar os servizos ou produtos que aqu铆 se ofrezan. Se est谩s interesado/a debes obter previamente o consentimento dos teus titores ou representantes legais, responsables 煤ltimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. Imprescindible enviar autorizaci贸n asinada polos titores legais e copia dos seus DNI.

Obrigaci贸n do uso correcto da Web. O Usuario comprom茅tese a utilizar a Web de conformidade 谩 Lei e ao presente Aviso Legal, as铆 como 谩 moral e de boa gana costumes. Para ese efecto, o Usuario obr铆gase a:

Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera informaci贸n ou material que puidese resultar difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xen贸fobo, incite 谩 violencia 谩 discriminaci贸n por raz贸n de raza, sexo, ideolox铆a, relixi贸n ou que de calquera forma atenche contra a moral, a orde p煤blica, os dereitos fundamentais, as liberdades p煤blicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera informaci贸n ou material con finalidades il铆citas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilizaci贸n de equipos inform谩ticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo inform谩tico do PRESTADOR.
Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, un programa de computador, datos, virus, c贸digo, equipo de hardware ou de telecomunicaci贸ns ou calquera outro instrumento ou dispositivo electr贸nico ou f铆sico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do PRESTADOR, de calquera Usuario, ou en xeral de calquera terceiro. Ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteraci贸n ou impedir o normal funcionamento destes.
Custodiar adecuadamente o 鈥淣ome de Usuario鈥 e o 鈥淐ontrasinal鈥 que lle sexa facilitada polo PRESTADOR, como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, compromet茅ndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexu铆zos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.
Non destru铆r, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informaci贸ns, programas ou documentos electr贸nicos do PRESTADOR ou terceiros.
EXCLUSI脫N DE GARANT脥AS E RESPONSABILIDADE

O PRESTADOR ex铆mese de calquera tipo de responsabilidade derivada da informaci贸n publicada neste sitio web, sempre que esta informaci贸n fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo e non se fai responsable, con car谩cter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio web:

Respecto de posibles deficiencias t茅cnicas do sitio web. Esta web foi revisada e probada para que funcione correctamente. En principio, p贸dese garantir o correcto funcionamento os 365 d铆as do ano, 24 horas ao d铆a. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade que existan determinadas causas de forza maior, cat谩strofes naturais, folgas, ou circunstancias parecidas que fagan imposible o acceso 谩 p谩xina web. O PRESTADOR non se fai responsable, en ning煤n caso, dos danos e prexu铆zos e da existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos; do uso il铆cito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal e condici贸ns de uso; ou da falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispo帽ibilidade dos servizos prestados por terceiros e adem谩ns ao dispor dos usuarios no sitio web, o ataque de Hackers ou terceiros 谩 seguridade ou integridade do sistema inform谩tico O PRESTADOR non se responsabiliza de contidos e opini贸ns de terceiras verteduras no seu Sitio web.

Determinadas partes do Sitio web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os 煤nicos responsables de asegurarse que o material remitido para a s煤a inclusi贸n no Sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicaci贸n.

O prestador non se fai responsable baixo ning煤n concepto dos danos que poidan dimanar do uso ilegal ou indebido da presente p谩xina web.

LIGAZ脫NS (LINKS) E CONTIDOS

No caso de que en nome do dominio dispux茅sense ligaz贸ns ou hiperv铆nculos que redirixan fac铆a outros sitios da internet. O PRESTADOR non exercer谩 ning煤n tipo de control sobre os devanditos sitios e os seus contidos, posto que a funci贸n destas 茅 informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de informaci贸n sobre a materia na internet, onde poder谩 ampliar os datos ofrecidos neste Sitio web. Por todo iso, O PRESTADOR non ser谩 responsable do resultado obtido a trav茅s de devanditas ligaz贸ns hipertextuales nin asumir谩 responsabilidade algunha nin garantir谩 a dispo帽ibilidade t茅cnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou informaci贸n contida en ning煤n de devanditos hiperv铆nculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusi贸n destas conexi贸ns externas non implicar谩 ning煤n tipo de asociaci贸n, fusi贸n ou participaci贸n coas entidades conectadas.

O PRESTADOR non se responsabiliza da informaci贸n e contidos almacenados, a t铆tulo enunciativo, pero non limitante, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente 谩 p谩xina web do prestador.

En ning煤n caso a existencia de sitios enlazados debe presupo帽er a existencia de acordos cos responsables ou titulares destes, nin a recomendaci贸n, promoci贸n ou identificaci贸n do PRESTADOR coas manifestaci贸ns, contidos ou servizos provistos.

O PRESTADOR ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, cando sexa necesario, o bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislaci贸n nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde p煤blica. No caso de que o usuario considere que pode existir alg煤n contido que puidese ser susceptible desta clasificaci贸n, r贸gase notif铆queo de forma inmediata ao administrador do sitio web. O Usuario da internet que introduza ligaz贸ns desde as s煤as propias p谩xinas ao Sitio web deber谩 cumprir coas seguintes condici贸ns: 鈥 A ligaz贸n unicamente vincular谩 coa 鈥渉ome page鈥 ou p谩xina principal do Sitio web pero non poder谩 reproducila de ning煤n xeito (copia dos textos, gr谩ficos etc.)/ etc.). 鈥 Queda prohibido, #de acordo con a lexislaci贸n vixente en cada momento, establecer 鈥渇rames鈥 ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Sitio web ou permitan a visualizaci贸n dos contidos a trav茅s de direcci贸ns da internet distintas 谩s do Sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Sitio web de forma que: 鈥 Produza, ou puidese producir, erro, confusi贸n ou engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos;

鈥 Supo帽a un acto de comparaci贸n ou imitaci贸n desleal; 鈥 Sirva para aproveitar a reputaci贸n do prestixio do PRESTADOR; ou resulte prohibido pola lexislaci贸n vixente.

鈥 O Sitio web que insira a ligaz贸n non poder谩 realizar ning煤n tipo de manifestaci贸n falsa, inexacta ou incorrecta sobre o PRESTADOR e os seus membros.

鈥 En ning煤n caso expresarase no Sitio web onde se sit煤e a ligaz贸n que o PRESTADOR prestou o seu consentimento para a inserci贸n da ligaz贸n ou que doutra forma patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor da ligaz贸n.

鈥 O Sitio web que estableza a ligaz贸n cumprir谩 coa lei e non poder谩 en ning煤n caso dispo帽er ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: 鈥 Sexan il铆citos, nocivos ou contrarios 谩 moral e aos bos costumes (pornogr谩ficos, violentos, racistas etc..).

鈥 Induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepci贸n de que o PRESTADOR subscribe, apoia, adh铆rese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestaci贸ns ou expresi贸ns, l铆citas ou il铆citas, do remitente; ou resulten inapropiados coa actividade do PRESTADOR en relaci贸n ao lugar, contidos e tem谩tica da p谩xina web do remitente.

COOKIES, CONDICI脫NS DE CONTRATACI脫N E POL脥TICA DE PRIVACIDADE

Pode ver a informaci贸n sobre cookies a trav茅s da ligaz贸n espec铆fica habilitada no sitio web.
Pode acceder 谩 pol铆tica de privacidade a trav茅s da ligaz贸n espec铆fica habilitada no sitio web.
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A estrutura, dese帽o e forma deste portal, as铆 como, fotograf铆as e/o gr谩ficos, imaxes, c贸digos fonte, marcas, nome comercial, e calquera elemento susceptible de protecci贸n, as铆 como a programaci贸n, edici贸n, compilaci贸n e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, son propiedade do prestador ou, no caso de que fose necesario, disp贸n da licenza ou autorizaci贸n expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web est谩n protexidos e suxeitos aos dereitos da normativa de propiedade intelectual e industrial Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, par谩grafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

Baixo ning煤n suposto, o acceso ao Sitio web sup贸n a renuncia, transmisi贸n, cesi贸n ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ning煤n dereito de utilizaci贸n, traduci贸n, adaptaci贸n, alteraci贸n, explotaci贸n, reproduci贸n, distribuci贸n ou comunicaci贸n p煤blica, inclu铆da a s煤a modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta p谩xina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio t茅cnico, dos devanditos contidos sen a previa e expresa autorizaci贸n do PRESTADOR ou do terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos do Usuario de visualizar e obter unha copia na memoria cach茅 do computador do Usuario, como reproduci贸n transitoria e accesoria, sen que en ning煤n caso estea autorizado para comunicar a mesma a terceiros. Est谩n prohibidas a reproduci贸n total ou parcial, uso, transformaci贸n, distribuci贸n, comunicaci贸n p煤blica, posta ao dispor do p煤blico e, en xeral, calquera outra forma de explotaci贸n, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior sen a autorizaci贸n escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador ser谩 considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Para realizar calquera tipo de observaci贸n respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, as铆 como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a trav茅s do correo electr贸nico arriba apuntado.

O PRESTADOR far谩 uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poida facer uso en calquera lugar do mundo.

En todo caso se o PRESTADOR consid茅rase prexudicada nesta materia res茅rvase o dereito para solicitar indemnizaci贸ns polo uso de material baixo copyright.

LEI APLICABLE E XURISDICI脫N

O PRESTADOR perseguir谩 o incumprimento das presentes condici贸ns, as铆 como calquera utilizaci贸n indebida do seu portal exercendo todas as acci贸ns civ铆s e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Para todos os efectos as relaci贸ns entre o PRESTADOR cos Usuarios dos seus servizos telem谩ticos, presentes nesta Web, est谩n sometidos 谩 lexislaci贸n e xurisdici贸n espa帽ola 谩 que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resoluci贸n de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais correspondentes a RIBEIRA (A Coru帽a)